Samenwerken aan duurzame energie & energiebesparing

Wij zien kansen voor het inzetten van duurzame energie en collectief energie besparen. We denken hierbij aan de volgende activiteiten:

  • Gezamenlijke inkoop van (duurzame) energie
  • Toepassen van warmtekrachtkoppeling (WKK)
  • Toepassen van duurzame energie (zonne- en windenergie, biomassa)
  • Koude/warmteopslag in de bodem
  • Uitwisseling van restwarmte/restkoude tussen bedrijven onderling
  • Benutting van reststoffen als brandstof

Hieronder staat een voorbeeld waarbij bedrijven samenwerken voor de inzet van duurzame energiebronnen.

 

CO2-uitstoot verminderen door toepassen duurzame energiebronnen

Het bedrijventerrein Maaldrift II in de gemeente Wassenaar is slechts drie hectare groot, maar wordt door 22 bedrijven intensief en effectief gebruikt. De hoofddoelstelling is om 40% van de CO2 - uitstoot te reduceren. Dit wordt aangepakt door de bedrijfsgebouwen te voorzien van forse extra isolatie, een efficiënt energiesysteem, het gebruik van actieve en passieve zonne-energie, de opslag van warmte in de bodem, de onderlinge uitwisseling van utilities en andere maatregelen.

Bedrijven nemen ook individueel veel maatregelen. Heeft u bouw- of renovatieplannen?  Kijk naar de voorbeelden 

Overgenomen van SenterNovem, juni 2008