Onderzoeken ‘Revitalisering van de ’s-Gravenlandsepolder’ gepubliceerd

In het ledengedeelte staan de onderzoeken gepubliceerd die de OV ‘s-Gravenlandsepolder heeft laten uitvoeren door de Hogeschool Rotterdam t.a.v. revitalisering van de ’s-Gravenlandsepolder.

Hieronder de korte openbare samenvatting

 

Samenvatting van de onderzoeken die de OV ‘s-Gravenlandsepolder heeft laten uitvoeren door de Hogeschool Rotterdam t.a.v. revitalisering van de ’s-Gravenlandsepolder.

Uitgangspunten:

 • Inzicht krijgen in de wensen en behoeften van de ondernemers aangaande hun werkomgeving in de ’s-Gravenlandsepolder. Wij onderscheiden hierbij:
  • Ondernemers die werken in de ’s-Gravenlandsepolder
  • Ondernemers die eigenaar zijn van 1 of meerdere panden in de ’s-Gravenlandsepolder
  • Ondernemers die en in de ’s-Gravenlandsepolder werken en die tevens ook eigenaar zijn van 1 of meerder panden in de ’s-Gravenlandsepolder.
 • De ’s-Gravenlandsepolder is een ouder bedrijventerrein wat al meer dan 50 jaar bestaat en wat nodig gerevitaliseerd dient te worden. Wat zijn hiervoor de mogelijkheden, wat zijn de wensen van de gebruikers van het bedrijventerrein en wat moeten de verschillende stakeholders van het gebied hiervoor doen.
 • Om dit inzichtelijk te maken worden verschillende detail niveaus gehanteerd:
XS Stappenplan binnen het bedrijf (voorbeeld Technotrading) Wessel Geysels
S Gebouwconcepten Vincent Kouweberg
M Wijkaanpak ’s-Gravenlandsepolder Buro ROS
L Het hele bedrijventerrein (‘s-Gravenlandsepolder + Spaanse Polder + Noord West) Onderzoek Nordaa
XL Nieuwe stad Nordaa

 

Op basis hiervan hebben wij een aantal deelonderzoeken door de Hogeschool Rotterdam uit laten voeren.

 • Basis onderzoek, dit had als doel om een inventarisatie te maken van de s’-Gravenlandse Polder polder en alle stakeholders die hier werkzaam of op een andere manier bij betrokken zijn.
 • Onderzoek bij Technotrading om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het pand van Technotrading te verduurzamen.
 • Onderzoek naar gebouwconcepten, welke gebouwen zijn er in de polder en wat voor functies zijn er nodig in de polder. Hoe kunnen we dit beter op elkaar laten aansluiten. (zie bijgesloten rapport Vincent Kouwenberg)
 • Wat is de huidige staat van het bedrijventerrein ’s Gravenlandse Polder, wat is er nodig om het bedrijventerrein te vitaliseren en wat is er nodig om het imago van het bedrijventerrein te verbeteren. (zie bijgesloten rapport Buro Ros).

 

 

Onderzoek basis:

 • Het gebrek aan informatie over de gebruikers van de ’s Gravenlandse Polder bleek een groot probleem voor verder onderzoek. De studenten zijn op zoek gegaan naar informatie bij de gemeente, KvK en andere openbare bronnen.
 • Het bleek heel lastig om uit alle openbare bronnen een volledig bestand te verkrijgen.
 • Vandaar dat besloten was om zoveel mogelijk ondernemers uit het gebied te enquêteren. Tijdens deze enquête zou dan ook gevraagd worden of betreffende ondernemer bekend waren met de ondernemersvereniging.
 • Inventariseren en enquêteren van de ondernemers in de ’s-Gravenlandsepolder. Met als doel een basis te creëren voor de vervolgonderzoeken.

De respons van de ondernemers was laag. Waardoor er geen volledig beeld is verkregen. Dit is extra bemoeilijkt doordat de studenten door Corona niet meer langs de deur konden gaan.

 

Het gebrek aan informatie is wel iets waar op korte termijn verder aan gewerkt dient te worden.

 

 

Onderzoek Gebouwconcepten (Niveau-S) – Zie ook rapport Vincent Kouwenberg

 

 • Hoe kunnen gebouwen in de ’s-Gravenlandsepolder flexibel revitaliseren zodat verschillende functies op gebouwniveau binnen de mogelijke oplossingen passen?

 

Welke functies zijn nodig voor revitalisatie van een bedrijventerrein.

 

Passen deze functies ook daadwerkelijk binnen de bedrijfsgebouwen in het gebied.

 

Er is een catalogus gemaakt waarin de mogelijkheden / kwaliteiten van de desbetreffende bedrijfsgebouwen in de gebied inzichtelijk zijn gemaakt. De catalogus kan fungeren als inzichtelijke tool die ontwerpers de mogelijkheden en kansen van de bedrijfsgebouwen in het gebied laat zien. Op basis van deze tool kan op Wijkniveau (Niveau M) of gebiedsniveau (niveau L) een plan worden opgesteld.

 

Conclusie:

Het bedrijventerrein is vitaal wanneer het multifunctioneel te gebruiken is. Vitaliteit in een bedrijventerrein maakt het gebied aantrekkelijk voor ondernemers en zorgt voor verlenging van de levensduur.. Multifunctionele aspecten , zoals wonen, sporten, horeca, dagopvang en groenvoorziening zijn hierbij essentieel. Voor de ’s-Gravenlandsepolder zijn deze functies ook nodig om de negatieve spiraal waar de polder in verkeerd te keren.

 

De ontwikkelde catalogus dient om de mogelijkheden van functieveranderingen te tonen. Hiermee kunnen ontwerpers een plan opstellen op wijkniveau (M-niveau) of gebiedsniveau (L-niveau).

 

 

 

 

Onderzoek Revitalisering ’s-Gravenlandsepolder (Niveau-M) – Zie ook rapport Buro ROS

 

 • Welke maatregelen en strategieën kunnen genomen worden om bedrijventerrein ’s-Gravenlandsepolder te vitaliseren op de doelstellingen duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid, aanzien en toekomstbestendigheid op korte en lange termijn?

 

Duurzaamheid:

Het is slecht gesteld met duurzaamheid binnen de polder. Een aantal bedrijven heeft zonnepanelen maar verder wordt er weinig aan duurzaamheid gedaan.

Dit wordt nog eens versterkt door weinig en gebrekkig groen binnen de polder en een slecht openbaar vervoersnetwerk. Daarnaast zijn er weinig of geen trottoirs of fietsenpaden en is de polder ingericht op auto’s.

 

Benodigde acties duurzaamheid:

 • Stimuleren van zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen
 • Meer groen in de wijk om de polder een “groenere” uitstraling te geven

 

Mobiliteit:

De ’s-Gravenlandsepolder ligt dicht bij de A20 wat het goed bereikbaar maakt voor auto’s. Het dichtstbijzijnde station is het centraal station van Schiedam, vanaf daar rijdt er af en toe een bus. Er zijn weinig of geen fietspaden of trottoirs dat maakt het gebied slecht toegankelijk.

 

Benodigde acties aangaande mobiliteit:

 • Uitbreiden openbaar vervoer met station Kethel en een tramlijn.
 • Het aanleggen van fietspaden en trottoirs zodat het aantrekkelijker wordt om te voet of op de fiets door het gebied te gaan.

 

Aanzien:

De ’s-Gravenlandsepolder ziet er onverzorgd uit. De openbare ruimte  is slecht verzorgd, het groen niet goed bijgehouden er ligt veel zwerfaval. De trottoirs zijn smal en vaak in slechte staat, veel terreinen zijn rommelig en het uiterlijk van de gevels laat vaak te wensen over. Het gebied mist goede verblijfsplekken.

 

Benodigde acties aanzien:

 • Creëer goede trottoirs en fietspaden
 • Creëer goede verblijfsplaatsen gebruik daarbij het groen en het water wat om de polder ligt
 • Zorg voor afvalbakken.
 • Zorg dat het groen en de openbare ruimte goed wordt onderhouden.
 • Spreek ondernemers indien hun pand of terrein er niet goed uit ziet

 

Veiligheid

Overdag is er veel activiteit op het terrein na werkuren is het terrein verlaten. Dit maakt het terrein aantrekkelijk voor criminelen. Ieder bedrijf heeft zijn eigen camera’s of veiligheidssystemen maar het ontbreekt aan een overkoepelend systeem.

 

Benodigde acties veiligheid:

 • Creëer andere functionaliteiten zoals wonen, horeca, detailhandel waardoor het terrein ook buiten kantoortijden gebruikt kan worden en waardoor het minder aantrekkelijk wordt voor criminelen.
 • Hou vinger aan de pols bij de verschillende bedrijven om te zien wat er gebeurt.
 • Zet een algemeen camera systeem op zodat meer gecontroleerd kan worden.
 • Lik op stuk beleid, ingrijpen als men zich niet aan de regels houdt

 

Toekomstbestendigheid

Er zijn nu veel autobedrijven en soortgelijke bedrijven. Deze voegen weinig waarde toe. De ligging van de ’s-Gravenlandsepolder is heel centraal en als het terrein aangepakt wordt is het een mooie en prettige plek om te werken en te ondernemen.

 

Benodigde acties toekomstbestendigheid:

 • Stimuleer de vestiging van innovatieve, duurzame bedrijven. Bedrijven die waarde toevoegen aan de polder en aan Schiedam.
 • Zorg voor een prettig vestigingsklimaat met groen, goed openbaar vervoer en weinig criminaliteit.

 

 

Algemene conclusies:

 

 1. Het gebrek aan informatie over de ondernemers in de ’s Gravenlandse Polder blijkt een groot probleem hier dient op korte termijn aktie op ondernomen te worden.
 2. Er zijn een hoop akties die een ondernemer zelf kan nemen om het pand te verduurzamen, dit helpt ook bij het verkrijgen/verlengen van het erfpachtcontract.
 3. De gemeente dient ook aktie te ondernemen om de ’s Gravenlandse Polder duurzamer en toekomstbestendiger te maken, te denken valt; verbeteren van het openbaar vervoer, de openbare ruimte, het publieke groen en terugdringen van criminaliteit en verbeteren van de veiligheid.
 4. Het huidige bedrijventerrein is een combinatie van stenen dozen. Door het huidige gemeentebeleid waarbij geen detailhandel wordt toegestaan worden mogelijkheden onbenut gelaten om additionele functies aan het terrein toe te voegen. Te denken valt aan kappers, koffie of broodjeszaken, restaurants, enz.
 5. Voor de toekomstbestendigheid dient gedacht te worden aan multifunctionele panden die makkelijk aangepast kunnen worden aan de eisen van dat moment.

 

 

Bijlagen:

 • Afstudeerscriptie flexibele gebouwconcepten (Vincent Kouwenberg – HR)
 • Revitalisering ’s-Gravenlandse Polder (Buro Ros – HR)