Overleg met gemeente dd 17 oktober 2019

Overleg gemeentelijk kernteam Bedrijventerreinen A20-zone Schiedam / bestuur ondernemersvereniging ’s-Gravelandsepolder 17-10-2020

Stand van zaken gebiedsontwikkeling bedrijventerreinen

Naar aanleiding van de opzeggingsbrieven, die de gemeente stuurt naar erfpachters op dit bedrijventerrein, worden momenteel door verschillende partijen schetsplannen voor herontwikkeling ingediend. Een partij heeft na ontvangst van de opzeggingsbrief 3 maanden de tijd voor het indienen van een plan. Hierop stuurt de gemeente een reactie terug. Na deze schriftelijke reactie gaat de 2e termijn van 3 maanden in voor de desbetreffende partij voor het verder uitwerken van het plan. Niet iedere erfpachter presenteert bij het schetsplan ook een gebruiker voor het pand. Een gebruiker is echter een belangrijk startpunt, omdat het uitgangspunt van de gemeente is dat er niet gebouwd kan worden voor leegstand. De partijen die geen schetsplan indienen, ontvangen een brief van de gemeente waarin wordt aangegeven hoe de kavel opgeleverd dient te worden.

Toetsingskader duurzaamheid

Ander gemeentelijk nieuws is dat het college op 29 oktober 2019 het ontwikkelperspectief (oude benaming is ‘ruimtelijke economische visie’ ) gepresenteerd krijgt ter besluitvorming, samen met het voorontwerp bestemmingsplan en het toetsingskader duurzaamheid. Erfpachters in de Schiedamse Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder krijgen een brief over dit toetsingskader duurzaamheid en uitleg hoe zij een inlogcode kunnen aanvragen voor dit toetsingskader. Met betrekking tot het toetsingskader duurzaamheid zal er gewerkt gaan worden volgens de methodiek GPR, te weten de 5 thema’s gezondheid, milieu, energie, toekomstwaarde en circulariteit. Het toetsingskader heeft echter een realistisch ambitieniveau.

Openbare ruimte

Naar aanleiding van de vraag wat bedrijven concreet mogen verwachten voor hun erfpacht, wordt aangegeven dat erfpacht de “huur” is die men voor een kavel betaalt om er 99 jaar op te mogen ondernemen. Erfpachtopbrengsten worden door de gemeente niet ingezet voor de openbare ruimte. Voor de openbare ruimte heeft de gemeente samen met bestuur het traject ingezet om te kijken of er naar parkmanagement kan worden gegaan en wellicht naar een BIZ. Het bestuur geeft aan het belangrijk te vinden dat er iets gebeurt aan het bijhouden van de openbare ruimte op het bedrijventerrein. Daaraan schort het nu wel eens.

Samen met ondernemers

Benadrukt wordt dat de gemeente de herontwikkeling niet alleen wil doorvoeren, maar samen met de ondernemers in het gebied. Hiervoor heeft het kernteam de afgelopen periode ook ondernemers uit het gebied uitgenodigd voor bijeenkomsten om input te leveren. . Zoals bijvoorbeeld het organiseren van de ‘last mile’, het laatste stuk van een openbaar vervoersknooppunt naar de bestemming.

Brexit

Het bestuur vraagt zich af wat de stand van zaken is met betrekking tot de Brexit en de consequenties voor Schiedam (verkeer). In een APV, algemene plaatselijke verordening, is opgenomen dat vrachtwagens tussen 23.00 en 05.00 uur mogen parkeren. Als er sprake is van oneigenlijk gebruik, kan hier verbaal voor worden opgemaakt. Het is belangrijk om ook met collega-ondernemers in gesprek te gaan indien er foutief wordt geparkeerd, het is ook een gezamenlijk belang. Intentie-samenwerkingsovereenkomst gemeente/ondernemersvereniging Vanuit gemeente wordt voorgesteld een werkgroep in te richten om te kijken wat er in een samenwerkingsovereenkomst kan worden opgesteld en of waarmee we samen aan de slag gaan. Het Ontwikkelsperspectief is hiervoor de kapstok. Verder wordt gemeld dat de gemeente op regelmatige basis nieuwsbrieven gaat maken voor de bedrijventerreinen, die ook op de website van het bestuur kunnen worden geplaatst.

Plaatsen borden keurmerk KVO

KVO, Keurmerk Veilig Ondernemen, status planning 2020. De schouwdata voor 2020 kunnen ook op de website van de ondernemersvereniging gezet worden. Ook het doel van de schouwen zal worden uitgelegd op de website.