Overleg met gemeente dd 3 september 2019

Overleg gemeentelijk team A20-zone – bestuur ondernemersvereniging 03-09-2019

Stand van Zaken gebiedsontwikkeling

Erfpachtbrieven
De tweede tranche van opzeggingsbrieven is door de gemeente verstuurd aan erfpachters.
Er zijn verschillende varianten van opzeggingsbrieven, waaronder einde erfpacht vanwege einde looptijd en opzegging erfpacht. Het projectteam heeft met (bijna) iedereen die een brief heeft ontvangen ook een gesprek gehad. Ook erfpachters die nieuw gaan ontwikkelen op eigen terrein, krijgen een formele opzeggingsbrief. Daarnaast zijn er, rekening houdend met het aflopen van de erfpacht, 10 jaar geleden ook brieven verstuurd naar de erfpachters.
Het bestuur wil graag vooraf geïnformeerd worden als er brieven uitgaan, zodat het bestuur voorbereid is op vragen van erfpachters.

Ontwikkelingen
De gemeente gaat met iedereen die een goed plan heeft, het gesprek aan. Een goed plan gaat met name over de bedrijfsvoering: welk type bedrijvigheid en past deze bedrijvigheid binnen één van de bedrijventerreinen. Indien een kleine zelfstandige niet aan bepaalde vereisten kan voldoen, dan wordt er gekeken naar mogelijkheden binnen één van de te ontwikkelen bedrijfsverzamelgebouwen, die ook worden gecreëerd binnen het gebied. Een belegger/investeerder wordt gevraagd van te voren aan te geven wie de gebruiker(s) wordt(en) van het pand om leegstand en verkeerde bedrijfsvoering te voorkomen.
Duidelijk dient te zijn dat er in de polders bedrijvigheid dient te komen, en geen woningbouw. Het uitgangspunt is een gemengd bedrijventerrein dat voor een deel voor de (innovatieve) maakindustrie wordt ingericht. In de Spaanse Polder komen de city functies, zoals APK keuringsstations, autobedrijf, loodgieter, kleine aannemers. De stad heeft deze functies nodig.

Verhuur van bedrijven
Bij de verhuuraanvragen van eigenaren/erfpachters kan de gemeente een checklist verstrekken aan de desbetreffende eigenaren/erfpachters waarin men wordt geïnformeerd over bijvoorbeeld het vragen naar dubbele legitimatie, geen contant geld aannemen als huur. Gerard geeft aan dat een eigenaar/verhuurder moet checken welke huurder hij/zij heeft, omdat deze ook daarvoor veroordeeld kan worden als verantwoordelijk eigenaar.

Intentieovereenkomst
Het college zal binnenkort besluiten over het voorontwerpbestemmingsplan, de REVA en het toetsingskader duurzaamheid. Na de vaststelling van de stukken kan het moment plaatsvinden om de intentieovereenkomst te sluiten tussen de ondernemersvereniging en de gemeente voor de herontwikkeling van de bedrijventerreinen ’s-Gravelandsepolder en de Spaanse Polder.

KVO, Keurmerk Veilig Ondernemen
Er komt een lijst van alle schouwdata (van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020). De bedoeling is om van de onthulling van de borden KVO een officieel moment van te maken samen met de burgemeester of wethouder. De gemeente zal een moment prikken samen met de ondernemersvereniging.

Ledenvergadering
24/9 staat een ledenvergadering gepland. Erfpacht en duurzaamheid staan op de agenda.