Overleg met gemeente dd 30 april 2019

Verslag Ondernemersvereniging ’s-Gravelandsepolder-gemeente Schiedam

Het bestuur van de Ondernemersvereniging ’s-Gravelandsepolder heeft regelmatig een overleg met het team van A20-zone Schiedam, onder wie directeur Lydia Buist, projectleider Liesbeth Roeles en accountmanager Arie-Pieter Vos.

Vergadering 30 april 2019
Dhr. Van Geloven is afgetreden als secretaris bij de ondernemersvereniging. In verband met uitbreiding van het bestuur is nog geen besluit genomen over opvolging.

Banenevent
Ter info: de gemeente zou graag in samenwerking met de ondernemersvereniging een banenmarkt/event willen organiseren in het ONS-gebouw. Het gaat erom een mix & match te organiseren tussen vraag en aanbod op het gebied van de arbeidsmarkt en kennis met elkaar te delen over o.a. het nieuwe werken. Geïnteresseerde ondernemers die zich bijvoorbeeld willen presenteren met een stand, kunnen zich aanmelden voor ‘Schiedam werkt!’ via A20bedrijven@schiedam.nl . Gedacht wordt aan een event na de zomer 2019.
Onderzocht wordt of een digitaal platform (soort Marktplaats voor materialen, mensen en scholing) mogelijk is voor de polders om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

ONS-terrein
De ideeën, die er zijn voor de invulling van het ONS-gebouw, worden toegelicht. De bedoeling is onder andere de bereikbaarheid van het terrein te verbeteren, het pand te verduurzamen en een voetpad langs de Schie aan te leggen.

Stand van zaken economische ontwikkeling
Het bestuur van de ondernemersvereniging heeft documenten ontvangen over het concept van de Ruimtelijke Economische Visie, REVA. De gemeenten Rotterdam en Schiedam schrijven op basis van dit concept elk een eigen notitie. Daarnaast wordt een gezamenlijke agenda bepaald. Vanuit team A20-zone Schiedam wordt gevraagd eventuele op- of aanmerkingen op het concept door te geven aan het team, zodat deze kunnen worden meegenomen in de notitie. Er komt nog een terugkoppeling aan de bedrijven hiervan (op 18 juni 2019).
De gemeente Schiedam creëert schuiflocaties om bedrijven de mogelijkheid te geven door te kunnen gaan met hun activiteiten, terwijl (functioneel) nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Ten aanzien van de uitgifte van grond in erfpacht: De gemeente gaat met alle erfpachters het gesprek aan, volgens expiratiedatum van het erfpachtrecht. Er zijn ook gesprekken gaande met investeerders voor bedrijfsverzamelruimten, zodat erfpachters, die niet voldoen aan het toetsingskader maar wel goede bedrijfsactiviteiten hebben, opnieuw kunnen worden gehuisvest. Benadrukt wordt dat voor de Spaanse Polder oplossingen op maat worden gezocht.
De gemeente wil nieuw beleid vaststellen rondom de uitgifte van grond in erfpacht aan privépersonen.
Ten aanzien van de huidige voorwaarden bij afloop van het erfpacht, waarbij de grond schoon en ‘bloot’ moet worden opgeleverd, is de gemeente bezig met een pilot. Het gaat om een gemeentelijk pand waar een gegadigde voor is die dit pand duurzaam wil transformeren. Gekeken wordt of het pand te verbouwd kan worden en te laten voldoen aan duurzaamheidseisen (functioneel nieuwbouw) in plaats van te slopen. De gemeente heeft een bureau gecontracteerd om onafhankelijke toetsen uit te voeren en een stappenplan te maken. Bedrijven kunnen – voor eigen kosten – gebruik maken van dit bureau.
Verder wordt afgesproken dat de gemeente, voorafgaand aan een vergadering, een actuele lijst stuurt naar het bestuur van de ondernemersvereniging van erfpachters die in gesprek zijn met de gemeente.

Scholing binnen techniek
Vanuit technische bedrijven in Zuid-Holland is een vereniging opgericht, zoals in de vergadering van 6 maart 2019 is vermeld, die zich buigt over de toekomst van scholing binnen techniek. De vereniging heeft inmiddels een uitvoerend directeur aangesteld tot het eind van 2019, die e.e.a. gaat opzetten.
In het kader van gezamenlijk gebruik van nieuwe technieken spreekt men af verder over dit onderwerp na te denken (gebruik 3D-printers, gebruik hoogwerkers).

Parkmanagement
De gemeente Schiedam wil samen met de ondernemersvereniging onderzoeken of één ondernemersvereniging voor het hele gebied (’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder Schiedam) mogelijk is en in de toekomst een parkmanagement op te zetten.
Rotterdam wil een en ander op een andere manier aanpakken, naar voorbeeld van de buurtraden waarin de stad is onderverdeeld.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Zowel vanuit gemeente als de ondernemersvereniging gaan er vertegenwoordigers naar het KVO op 15 mei 2019.

MVO-ondernemer 2019
Vanuit Stroomopwaarts wordt weer in oktober 2019 een verkiezing georganiseerd voor de MVO-ondernemer (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van het jaar. Misschien kan het bestuur ondernemers hierop wijzen?

Verslag op website
Het bestuur vraagt naar een verslag van de vergadering dat op de website kan worden geplaatst. De gemeente onderneemt actie hiertoe.

Kopgroep
Rotterdam en Schiedam kijken naar de functie van de zogeheten kopgroep van ondernemers en tevens naar de samenstelling ervan. Vanuit het team A20-zone is de wens dat er een goede Schiedamse vertegenwoordiging in deze kopgroep zit. Het bestuur stelt voor het bestuur van de ondernemersvereniging als vaste kern te nemen met daarnaast specifieke kennisdragers per onderwerp.