Overleg met gemeente dd 6 maart 2019

Verslag Ondernemersvereniging ’s-Gravelandsepolder-Gemeente Schiedam

Het bestuur van de Ondernemersvereniging ’s-Gravelandsepolder heeft regelmatig een overleg met het team van A20-zone Schiedam, onder wie directeur Lydia Buist, projectleider Liesbeth Roeles en accountmanager Arie-Pieter Vos.

6 maart 2019

Tijdens het overleg op 6 maart 2019 werd de gebiedsontwikkeling A20-zone Schiedam belicht aan de hand van een animatie. Het doel van dit gemeentelijk project is om een sociaal-economische stijging in dit gebied te bewerkstelligen, met aandacht voor werken, leren en wonen. De gemeente wil het bedrijventerrein samen met de ondernemers transformeren naar een innovatief toekomstig terrein, waarbij scholing en arbeidsmarkt beter op elkaar zijn afgestemd.

Uit een gemeentelijk overzicht van gesprekken over erfpacht blijkt dat er inmiddels ruim 100 gesprekken met erfpachters en/of met ondernemers die zich hier willen vestigen, zijn gevoerd. Het bestuur vraagt naar de voorwaarden van uitgifte van grond in erfpacht. Er wordt o.a. gekeken naar de solvabiliteit van de afgelopen vijf jaar, de kavelgrootte, type bedrijvigheid, staat van het huidige vastgoed. Zie de folder ‘Veelgestelde vragen over erfpacht’ (https://www.schiedam.nl/a-tot-z/erfpacht-spaanse-polder-ens-gravelandsepolder). Duurzaamheid is een vereiste: duurzaam is daarbij meer dan circulair bouwen, zoals duurzaam personeelsbeleid, duurzaam inkopen.

Binnen het team A20-zone Schiedam is ook aandacht voor aanpak van het bedrijventerrein: de verlichting wordt bijvoorbeeld aangepakt, het groen. Onderzocht worden vormen van gedeeld vervoer (busjes) maar ook looproutes langs de Schie. De gemeenten Schiedam en Rotterdam zijn samen met bureaus Buck en Perron14 in overleg met ondernemers bouwstenen aan het bepalen zijn voor een visie op het gebied van duurzaamheid, branchering, kaders etc. dus hoe het bedrijventerrein er uit komt te zien. De beeldkwaliteit en ruimtelijke inrichting moeten gezamenlijk worden aangepakt. Het kernteam zal een voorzet maken en hier vervolgens samen met het bestuur naar gaan kijken. Het herstructureren van het gebied duurt circa tien jaar.

Ten aanzien van het ONS-gebouw moet het college van B&W nog akkoord geven of er opnieuw budget komt voor verdere ontwikkeling ervan, om het pand duurzaam te maken. in het kader van het versterken van onderwijs & arbeidsmarkt wordt gedacht aan een campusontwikkeling. Vanuit Boers & Co komt een voorstel t.a.v. scholing binnen techniek in Zuid-Holland.
De gemeente Schiedam is bezig met een inventarisatie van het mobiliteitsvraagstuk o.a. van de zogenaamde last mile (vanuit station). Hiervoor wil men graag in gesprek met ondernemers.

Vanuit de metropoolregio en gemeente Rotterdam is subsidie aangevraagd voor een ondernemersmarinier, die vanuit het ambtelijk apparaat de belangen van de ondernemers/het bedrijventerrein kan behartigen. In Schiedam wordt gedacht aan een overdracht na herstructurering van het terrein aan een parkmanager. Er is nog geen budget voor.

Stand van zaken KVO: er zijn dit jaar twee schouwen. Het college heeft twee jaar lang € 50.000 extra budget vrijgemaakt om e.e.a. schoon en heel te houden kleine ingrepen te doen.

Er ligt een nieuw ontwerp voor borden in kader van keurmerk ‘Veilig ondernemen’ bij team A20-zone Schiedam.